Přírodní hodnoty sadů

Živočichové

Staré zatravněné vysokokmenné sady patří díky příznivému mikroklimatu k druhově nejbohatším biotopům. Kořeny, kmen i koruny jsou domovem mnoha druhů živočichů. Na stromy, jejich dřevo, květy a plody, ale také na bylinné patro zatravněných sadů je vázána řada druhů hmyzu a bezobratlých. Ti jsou zdrojem potravy pro predátory. V extenzivních sadech se vyskytují i druhy, které jsou v důsledku ztráty přirozených biotopů na pokraji vyhynutí. Staré ovocné extenzivní sady patří mezi nejohroženější biotopy střední Evropy. Velmi důležitým prvkem starých sadů je trouchnivějící dřevo ve starých stromech, které je biotopem pro řadu druhů xylofágního (dřevo žeroucího) hmyzu. Proto je vhodné i uschlé stromy na místě ponechávat a místy ponechávat i některé uřezané větvi ve větších hromadách na zemi ke ztrouchnivění.

Žádný speciální zoologický průzkum nebyl v sadech proveden. Dá se předpokládat, že se zde vyskytují běžní živočichové pro tyto lokality.

Provést nějaký výzkum, především entomologický, je zde žádoucí, neboť se zde dá předpokládat výskyt zajímavých druhů.

Rostliny

V červnu roku 2008 v sadech a jejich okolí proveden botanický průzkum, který prováděla Katka Pálková s asistencí Pavla Durčáka.

Celá lokalita by se dala odlišit na několik mírně odlišných částí – prostředí pro rostliny, kterými jsou louky nad sadem, na kterých se pase dobytek, málo udržovaná louka v sadu, agrární valy, okraje lesa a prostory ve starých zborech. Tato místa se od sebe liší hloubkou půdy, vlhkostí, zastíněním a množstvím živin, proto na nich rostou různé rostliny.

Louka v sadu

Jedná se o málo udržovanou zarostlou louku, ve které jsou mimo keříky růží také nálety stromů, takže hrozí, že zaroste. Ve složení rostlin je patrný vliv lesa, jsou mezi nimi přimíšeny také hajní a pasekové kytky. Pod ovocnými stromy byla objevena lilie zlatohlavá, která je dle zákona o ochraně přírody (114/92 Sb. ohroženým druhem (C3) – jediným zjištěným na dané lokalitě. Můžeme ji najít právě ve světlých lesích, případně na loukách. V případě vhodné péče, kterou je kosení, by se jejich počet mohl zvyšovat. Dalším chráněným druhem, který byl zjištěn nedaleko – v podmáčeném náletovém porostu pod sadem – je lýkovec jedovatý.

Zajímavým dokladem přítomnosti původních obyvatel je čechřice vonná, kterou si němci pěstovali jako léčivku (nádherně voní mentolem) a obecně ji lze najít po Sudetech na místech bývalých sídel. Louce by prospělo pravidelné kosení a vyřezání náletu.

Zříceniny domů

Ve zříceninách můžeme najít běžné druhy, které lze najít na rumištích, sešlapávaných plochách a jiných místech, kde žije člověk. Tato místa se vyznačují tím, že se zde nachází více živin, třeba se zvířat, které zde bývaly dříve ustájeny.

Agrární valy

Na agrárních valech v sadech byly nalezeny pouze běžné druhy rostlin. Jedná se o rostliny lesních, výslunnějších stanovišť nebo těch, co běžně zarůstají skalky a rumiště, případně návštěvy z blízké louky. Valy jsou půdou zaneseny jen málo, proto je zde také málo druhů.

Louka – pastvina

Na louce se pravidelně pase dobytek. Najdeme zde luční společenstvo (Arrhenatherion), místy se objevují živinami bohaté plochy šťovíku, kde se dobytek více shromažďoval.

Přehled zjištěných druhů je uveden v příloze.

Aktuality

Baobab Brontosaurus Jeseníky