Vznik a vývoj obce

Vznik a vývoj obce

Zastávka (1735 Stillstandt) je osada vzniklá r. 1735 na místě, o něž byl kdysi veden spor mezi biskupstvím a pánem Vlčic Maltitzem. Název osady znamená zastavené území, tj. území ve sporu, které po dobu sporu nesměla ani jedna, ani druhá strana sporného pozemku používat.

Krátkou dobu před vznikem osady byly pozemky přiřčeny biskupství, které je ihned obsadilo osadníky. Byli to především lidé, kteří bydlili v Uhelné a jiných vsích a nepatřili pod žádnou vrchnost, jak se praví v prodejních smlouvách. Kolem r. 1770 tvořilo osadu 9 domků, jejichž majitelům odprodalo biskupství v létech 1776 – 1780 14 šelfů pastvin, 8 šelfů niv a 9 šelfů lesa (1 tzv. vratislavský šelf = asi 2800 m2). Roku 1806 zde stálo 11 domů s 59 obyvateli, r. 1836 12 domku s 71 obyvateli. Živili se námezdní prací a předením.

Už v roce 1881 se poprvé objevil český název Zastávka, který se poté používal více než jeho původní německá verze. Osada patřila pod obec Sörgsdorf (Serksdorf), tedy Uhelnou. Po roce 1945 byla dosídlena jen sporadicky a roku 1960 je již uváděna jako opuštěná. Úředně zrušena byla v roce 1963.

Okolí opuštěné osady poté sloužilo jako pastvina a pravděpodobně až do počátku 70 let sloužila jedna z budov – dodnes nejlépe zachovaný zbor - jako přístřešek pro pastevce. Na místě osady jsou dodnes ještě patrné rozvaliny několika domů a také kříž se jménem pastevce Radek Macek, který tak byl pravděpodobně posledním dlouhodobějším obyvatelem bývalé osady (1927 – 1984).

V centrální části lokality se nachází dva zbory. V jednom z nich jsou patrné zbytky menší místnosti, která sloužila jako příbytek pro jeho obyvatele (stěna je vybílena), ve zbylých dvou prostorech byl ustájen dobytek.

Aktuality

Baobab Brontosaurus Jeseníky