Co vyprávějí staré mapy?

Protože obec byla založena relativně pozdě (18. století), je její vývoj možno dokumentovat také na dochovaných historických mapách, např. na vojenském mapování.

I. vojenské mapování

I. vojenské mapování probíhalo v letech 1764-68 a v letech 1780-83 proběhla jeho rektifikace. Mapy jsou v měřítku 1:28 800. Z této mapy nejdou pro Zastávku vyčíst podstatnější informace. Je zde patrná cesta z Uhelné, která prochází po okraji osady a pak se stáčí směrem na Vlčice. Tato cesta se doposud zachovala pouze zčásti.Okolí osady je lemováno lesy.


Mapa I. vojenského mapování (Zdroj: www.olmaps.geolab.cz)

II. vojenské mapování

Druhé vojenské mapování probíhalo v rámci našich zemí v letech 1836-1852, na javornicku v roce 1840-41 a prováděl jej podporučík Pohanka. Podkladem byly mapy stabilního katastru v měřítku 1:2 880. Avšak díky tomu, že se osada nacházela na rozhraní dvou mapových listů, nelze ani z této mapy vyčíst žádné podstatnější informace. Patrná je pouze celkem nahuštěná skupinka domů podél silnice.


Mapa II. vojenského mapování (Zdroj: www.olmaps.geolab.cz)

III. vojenské mapování

Třetí vojenské mapování proběhlo (v měřítku 1:75 000) v letech 1876-78). V mapě již uveden jako hlavní název Zastávka, která skoro navazovala na dolní konec obce Hřibová. Z mapy je možno rozeznat přibližnou polohu jednotlivých domů v obci, byť ne zcela zřetelně. Viditelná je také stávající příjezdová cesta pro auta, která na předchozích mapách zaznačena ještě nebyla.


Mapa III. vojenského mapování (Zdroj: www.olmaps.geolab.cz)

Mapa stabilního katastru z roku 1836

Historicky nejzajímavější je mapa z r. 1836. Jde na ní velmi dobře vidět postavení domů v obci. Z tohoto mapování a číslování parcel se vychází doposud, stav na stávajících katastrálních mapách je po 180 letech velmi podobný.

Výřez z mapy stabilního katastru z r. 1836 (Ze stránek www.cuzk.cz)

Katastrální mapa

Nejlépe je patrný bývalý vzhled obce a vzájemné postavení domů z katastrální mapy. Na té jsou vyznačeny stavební parcely, na kterých stály jednotlivé domy. Na obrázku se jedná o parcely č. 128 (dům, ze kterého jsou zachovány zdi), 129, 130 ) (poslední obývaný dům, se třemi místnostmi, z nichž jen jedna – s bílými zdmi – byla obývaná, zbylé dvě sloužily jako stáje pro dobytek), 131, 132, 133, které jsou v řadě vedle sebe, naproti nim je parcela č. 123 a kousek k lesu parcela č. 125 (dnes zastřešená), dále dozadu je pak ještě parcela č. 134 a 12* (?) a dolů v lese ještě jedna, která již na obrázku není. Na místech bývalých domů jdou při bližším ohledaní najít kameny a stavební materiál.


Katastrální mapa (Zdroj: ww.cuzk.cz)
 

Historické letecké snímkování

Od třicátých let probíhalo na území celé naší republiky letecké snímkování. Snímky z této akce spravuje a poskytuje Vojenský hydrometeorologický a geografický úřad v Dobrušce. Nejstarší letecké snímkování dané lokality probíhalo v roce 1953, tedy v době, kdy již bylo z území odsunuto německé obyvatelstvo. Dosídlenci obsadili pouze menší část obydlí a na počátku padesátých let se začali stahovat zpět do větších sídelních center, v tomto případě zejména Uhelná nebo Vlčice. Dalo by se říci, že letecké snímkování přišlo na poslední chvíli, neboť o pár let později byla už řada domů opuštěna a stržena.   


Letecký snímek Zastávky – r. 1953 (Zdroj: VÚHGÚR Dobruška)


Na snímku jsou patrné domy v centru zaniklé obce, které potvrzují snímek katastrální mapy. Stojí ještě cca 7 domů, jdou však vidět také dva zbory v levé části obrázku (Pozn. snímek není orientován severojižním směrem, horní část směřuje k východu.). V pravé části obrázku je již první stavení ze sousední obce Hřibová. Zřetelné je vymezení zahrad, které v podstatě určují současné hranice rozmístění ovocných stromů v lokalitě.


 

Aktuality

Baobab Brontosaurus Jeseníky